عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد(مقام معظم رهبری ) / اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد، نتیجه اش یک جا ایستادن، درجازدن و با دنیای پیرامون خود بیگانه تر شدن است.(مقام معظم رهبری ) / بدون ژرف یابی در هیچ مقوله ای نمی توان به هدفهای والا دست یافت.(مقام معظم رهبری ) / کارهای پژوهشی حوزه باید بتواند منظومه کاملی را به وجود بیاورد تا همه نیازهایی را که حوزه متصدی آن است، و بدان اهتمام دارد پوشش دهد.(مقام معظم رهبری )

temp
temp
temp
temp
temp
temp
temp
temp
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

شایستگان تحسین جشنواره دوم
آیین نامه
ارائه بایگانی آمار، تصاویر، پوسترها، شایستگان تقدیر و تحسین، ویژه نامه و ... جشنواره
بایگانی اخبار جشنواره علامه شعرانی (ره)
ارتباط با دبیرخانه جشنواره علامه شعرانی(ره)
بروشور
ارائه بایگانی آمار، تصاویر، پوسترها، برگزیدگان، ویژه نامه و ... جشنواره
فرم ارائه ایده پژوهشی
فرم طرح تحقیق
زندگینامه علامه شعرانی(ره) به روایت علامه حسن‌زاده آملی